Δημήτρης Λιπέρτης
Download Greek Fonts1866 - 1937

Γεννήθηκε στην Λάρνακα. Σπούδασε ξένες γλώσσες. Εργάστηκε σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και ως καθηγητής γαλλικών. Εξέδωσε ποιήματα στη δημοτική και στην καθαρεύουσα. Καθιερώθηκε όμως στη συνείδηση του λαού με τη συλλογή του "Κυπριώτικα τραούθκια", που είναι γραμμένα στην κυπριακή διάλεκτο. Μέσα στο έργο του υπάρχουν κατάσπαρτα όλα τα λαογραφικά στοιχεία του τόπου. Πολλά ποιήματα του μελοποιήθηκαν από διάφορους συνθέτες. Εχουν εκδοθεί τα "Απαντα" του.
Η ΓΙΑΛΛΟΥΡΑ

-- Βρα Γιαλλουρού, άκου, φακκούν. -- Μανά, εν το καπρέτιν
Το γέριμον τζ΄είν το σ΄οιρίν,
Τζι άμα πεινάσει νακκουρίν,
Κάμνει το σπίτιν φέττιν.

-- Μμα, κόρη, ττακκουρούν πολλά. -- Εν τ'αππαρίν αλώπως
Τζ΄ είν το συζίνιν τζιαί διψά,
Σκαλίζει τζιαί πορτοκλωτσά
Τζιαί σσ΄ειέται πκιόν ο τόπος.

-- Κόρη, ψίχου τζι εβ βούριστρον. -- Εν το ταυρίν σιούρου
Τζι εσ σύγκοντα η κατσελλού
Πων την εσσ΄οινιασες αλλού
Τζι έβαλεν την πωβούρου.

-- Τούτον εν πλάσμαν, ττακκουρά. -- Ούσσου πκιον τζιαί φοούμαι.
Μεν τζι έν το ζώδκιον του σπιδκιού
Του γέρημου τ' αλακαδκιού·
Βρίξε πκιόν τζι έν τζ΄ οιμούμαι.

Εβριξεν η μανούλλα της ....... Τζι εθώρες την γιαλλούραν
Να σ΄ονοστεί μεσ' την αυλήν
Τζιαί μάτσ΄ου μάτσ΄ου πκιόν φιλίν
Με τζ΄ είνον που 'ττακκούραν.

Πάνω σε τζ΄ είν την σταλαμήν που κρούζει τζι ανασταίννει
Την μιάν τζιαί την αληθινήν
Τρεμουσ΄ασμένην μιάφ φωνήν
Ακουσεν να ξεβαίννει.

-- Α, που να σ' έχω στοθ Θεόν, κόρη μ', αγκαλεμένην·
Εν τούτος ζώδκιον τζι αππαρίν
Τζιαί το σ΄οιρίν τζιαί το ταυρίν
Που σ' έσ΄ αγκαλιασμένην;This Page is Under Construction.

Thank you for visiting Poetry; your comments will be appreciated.

This page was last updated on 17 December, 1997, Lefkosia, Cyprus.

© 1996-1997 Tefkros Symeonides

The painting of Demetris Lipertis was edited from a 1978 Cyprus postage stamp designed by Andreas Antis Ioannides.
The bird rider is from a painting by Moebius (Jean Giraud).


The counter was initialized on 23 November, 2003.